Potrzebujesz więcej informacji?
Tel: 60 40 50 772

 

Terapie pedagogiczne

Terapie pedagogiczne - oferta

Terapia_pedagogiczna

 

 • Terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - dysleksja, dysgrafia
 • Terapia dzieci mających problemy z ortografią - dysortografia
 • Terapia dzieci mających problemy z matematyką - dyskalkulia
 • Ocena dojrzałości szkolnej
 • Przygotowanie do realizacji obowiązku szkolnego
 • Metoda Dobrego Startu

 

PROFILAKTYKA I TERAPIA DYSLEKSJI (I JEJ ODMIAN) 

Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Problemy te mogą być spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, odpowiadających za odbiór i przetwarzanie informacji ze świata zewnętrznego. Mogą to być nieprawidłowości w rozwoju tzw. funkcji słuchowo - językowych (uwaga, pamięć, percepcja słuchowa), zaburzenia funkcji wzrokowych (uwaga, spostrzeganie wzrokowe i pamięć wzrokowa), deficyt w rozwoju pracy ręki, tzw. motoryki małej.

Inne możliwe przyczyny to zakłócenia w lateralizacji (większa sprawność jednej strony ciała), zaburzenia orientacji w schemacie ciała (świadomość swojej budowy) i orientacji w przestrzeni.

Odmiany dysleksji rozwojowej:

Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu,

Dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),

Dysgrafia - niski poziom graficzny pisma,

Dyskalkulia -  specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Każde dziecko ze stwierdzoną dysleksją rozwojową powinno uczestniczyć w terapii. Im wcześniej dziecko zostanie objęte opieką, tym większe szanse, aby zapobiec trudnościom szkolnym. Terapia obejmuje takie działania, jak proces czytania, pisania oraz liczenia. Usprawniane są zaburzone funkcje leżące u podłoża dysleksji. Każda terapia jest dostosowana do konkretnego dziecka.

Ryzyko dysleksji

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu często ujawniają się dopiero w szkole, jednak już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji. Objawy ryzyka dysleksji to m.in.:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania,
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w przygotowaniu do nauki czytania i pisania, pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego.

W Gabinecie Stymulacji Rozwoju istnieje możliwość zdiagnozowania i terapii zarówno dysleksji, jak i ryzyka dysleksji.

METODA DOBREGO STARTU wg prof. dr hab. Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu jest przeznaczona dla dzieci od 2 do 10 lat. Doskonale sprawdza się w przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do rozpoczęcia nauki czytania i pisania, jak również pomaga w uczeniu się liter i cyfr w edukacji wczesnoszkolnej. Metodą Dobrego Startu można pracować z dziećmi o prawidłowym rozwoju, jak i z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Głównym założeniem jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie się.

Dzięki zastosowaniu tej metody można kształtować, rozwijać i usprawniać:

 • funkcje poznawcze: wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe i ruchowe,
 • integrację percepcyjno-motoryczną,
 • lateralizację,
 • świadomość schematu ciała i przestrzeni,

Zajęcia składają się z trzech elementów:

 • element motoryczny: ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;
 • element słuchowy: piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;
 • element wzrokowy: znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).

Opracowano na podstawie:
Bogdanowicz M. „Metoda Dobrego Startu” Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2004.

Używamy cookie, musisz je zaakceptować. Więcej w polityce prywatności.

Akceptuję wymagania prawne